Generalforsamling 2017
Indbydelse til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47
Tidspunkt: 
23/03/2017 - 19:30 - 21:00

Grundejerforeningen Hejmdal                                         Den 8. marts 2017

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47

Kære beboere i Hejmdal

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

I det forløbne år har det store spørgsmål været etablering af klimaveje i vores område. Jeg skal i den forbindelse henvise til bestyrelsens orienteringsskrivelse ”Status for etablering af klimaveje samt renovering af vores veje”, dateret 26. november 2016 samt vores ”Åbent Hus”- arrangement den 6. februar i år, hvor HOFORs rådgiver Orbicon orienterede om den planlagte udformning af klimavejene, og man kunne afgive bemærkninger til de foreliggende planer. Nu er tiden kommet, hvor vi skal beslutte, om vi vil have klimaveje i vores område ? Orbicon deltager i mødet og fremlægger et dispositionsforslag for klimaveje hos os. Det er dette dispositionsforslag, der er beslutningsgrundlaget for vores stillingtagen (dispositionsforslaget ligger på vores hjemmeside, www.gf-hejmdal.dk).

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne (vedlagt)
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 • Stillingtagen til etablering af klimaveje (vedlagt)
 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (vedlagt)
 2. Valg af formand (formanden er ikke på valg)
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Ingen bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter er på valg. Tony Olsen (kasserer) og Frank Andersson ønsker at udtræde af bestyrelsen
 1. Valg af revisorer og suppleant
 2. Eventuelt

Bestyrelsen oplyser, at der i løbet af foråret vil blive afholdt et såkaldt ”home-party”, hvor en skorstensfejer vil orientere om, hvorledes de sundhedsskadelige partikler fra brændeovne kan reduceres (se vedlagte orientering ”Luftforurening”).

Afslutningsvis vil jeg opfordre alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og i de trufne beslutninger.

 

Hans Henrik Gabelgaard

Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Åbent Hus om klimaveje