Nyhedsbrev december 2022

 1. Renovering af vores veje

Som det fremgår af referatet, dateret 11. april 2022, af vores ordinære generalforsamling den 4. april 2022, har bestyrelsen fået udarbejdet et første skøn over prisen for en renovering af Funkiavej, Kaktusvej, stikvejene op mod Sundbyvang, Oxford Alle samt vores halvdel af Gyldenlakvej.

Skønnet, der er udarbejdet af foreningens rådgiver Luccon A/S lyder på 7,5 mio. kr. inkl. moms.

Som alle andre steder i anlægsbranchen er der i øjeblikket tale om voldsomme prisstigninger. Tidligere skøn over prisen for renovering af nævnte veje har ligget på godt 4 mio.kr. inkl. moms.

Den ovennævnte pris på 7,5 mio.kr. skal sammenholdes med, at Hejmdal omkring årsskiftet vil have ca. 4 mio. kr. i kassen. Vi kan således ikke renovere det hele på én gang.

Visse af vores veje er i særlig dårlig stand. Bestyrelsen valgte derfor i maj-juni, at renovere etapevis grundet den økonomiske situation og at starte med Funkiavej, der er meget benyttet herunder som ”skolevej”.

Vi har i de forløbne år kunnet ”holde kommunen hen” med henvisning til det tidligere uafklarede spørgsmål om klimaveje samt med en lovning om en løbende vedligeholdelse af vores veje.

For ikke af blive overrasket af et pludseligt kommunalt påbud om renovering af vores veje, indbød vi kommunen til et møde, hvor vi kunne fremlægge vores situation og planer.

Vi holdt møde med kommunen den 4. august. Mødet indeholdt også en besigtigelse af vejene.

Mødet forløb meget positivt med en kommunal accept af vores etapevise fremgangsmåde herunder starten med Funkiavej. Samtidig har vi nu en kontakt til en vejinspektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det er nu bestyrelsens plan, at Luccon A/S udarbejder udbudsmateriale for renoveringen med udsendelse omkring årsskiftet 22/23 (og lad os håbe, at priserne snart begynder at falde bare lidt) med henblik på, at arbejdet påbegyndes i foråret 2023.

    2. Løbende vedligehold af vejene

Pas godt på vores veje. De skal holde lidt endnu.

Vi vedligeholder løbende. Så kontakt grundejerforeningen (og ikke kommunen), hvis du ser et hul eller lignende på en af vores veje.

Men som medlem og grundejer har I også selv et ansvar for ”renholdelse” af vores veje. I denne tid er det selvsagt sne og is, der skal ryddes. I den mere lune tid er det ukrudt m.m. i fortovet og/eller kantstenen. Det ser ikke godt ud og vil ødelægge fortov/vej.

    3. Store lastbiler

Store lastbiler i vores område har været et stigende problem de senere år med ødelagte fliser mv. som resultat. Grundejerne opfordres til på forhånd at gøre vognmændene opmærksomme på vores smalle veje, så godset forhåbentligt kan omlades til mindre køretøjer, inden der køres ind i området.

Har I større byggeprojekter, så hold jeres entreprenør til ilden og sørg for køreplader m.m. - Og skift fliser, der har lidt skade når byggeriet afsluttes.

    4. Økonomi

Der er fortsat meget få restancer i kontingentbetalingen til grundejerforeningen. Tak for det. Vi har brug for pengene til vores kommende vejrenovering.

    5. Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Vi har stadig brug for nye kræfter i bestyrelsen. Det er altid godt med nye synsvinkler, input mv. Vi opfordrer medlemmerne til at stille op til bestyrelsen for at deltage i arbejdet.


Bestyrelsen i Hejmdal ønsker alle grundejerne en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
H
ans Henrik Gabelgaard
Formand
G/F Hejmdal

Nyhedsbrev august 2023
Vejrenovering