Ordensreglement

Vejene

I henhold til politivedtægtens bestemmelser er grundejerne pligtige til ud for deres grund omhyggeligt at sørge for gadefejning med hvad dertil hører indtil vejens midterlinie.

Under gadefejningen er indbefattet renholdelse af fortove, kørebander og rendestene. Det sammenfejede skal straks fjernes af vedkommende grundejer.

Når sne er falden, påhviler det grundejeren snarest muligt efter snefald (også søn- og helligdage) at rydde fortov og rendesten for sne og derefter kørebanen.

Når glatføre indtræffer, skal fortovene bestrøe4s med sand, grus eller salt. (Det bemærkes, at ulykkestilfælde foranlediget ved mangelfuld rydning kan have erstatningskrav mod vedkommende grundejer til følge).

Medlemmer skal beskære træer og buske, således at færdsel på fortov ikke generes. På hjørnegrunde skal vejskiltene holdes frie.

Indhegning af grundene skal følge de i bygningsvedtægten for København gældende bestemmelser.

Foreningens veje stilles under medlemmernes beskyttelse, således at hver især påser, at disse ikke lider overlast eller ødelægges. På grunden må der ikke findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne.

Parkering skal ske med størst muligt hensyn til grundejerne i foreningen. Parkering skal i videst mulige omfang foregå på grundejernes egen grund, men i den udstrækning dette ikke er tilstrækkeligt eller muligt for den pågældende grundejer skal parkering foregå ud for grundejerens egen grund. Skulle dette ej heller være tilstrækkeligt kan parkering foregå ud for andre grundejernes grunde, men vedvarende eller hyppig parkering ud for andre grundejeres grunde vil dog kræve den pågældende grundejers løbende tilsagn. Ved vedvarende og/eller hyppig parkering forstås parkering i mere end to døgn eller hyppigere end en gang om ugen.

Daglig- eller langtidsparkering af last-, flytte- og rutebiler, campingvogne, autocamperere og lignende er forbudt ud for grundene. Parkering af ovennævnte enheder på grundene må ikke være til væsentlig gene for naboerne eller frembyde ubehageligt skue. Parkering på fortov er ikke tilladt.

Evt. tvistigheder om fortolkningen af de to sidste afsnit afgøres af den samlede bestyrelse. Såfremt et bestyrelsesmedlem er part i sagen, indkaldes en suppleant. Evt. klager sendes til foreningen i skriftlig form.

Havemotorredskaber

I perioden 1. maj til 1. september på søn- og helligdage må anvendelsen af støjende motorredskaber kun finde sted i tidsrummet 9 - 12.

Afbrænding

Afbrænding af haveaffald skal ske efter de retningslinier, der er anført i Dansk Brandværns pjece nr 115.1. herudover skal der altid udvises rimelige hensyn overfor de omkringboende.

Husdyrhold

Vilde katte (herreløse katte) må ikke fodres eller på anden måde tiltrækkes. Evt. nødvendig indfangning skal betales af det medlem, der er årsag til kattenes tilstedeværelse.

Det indskærpes, at medlemmerne drager omsorg for, at deres husdyr er til mindst mulig gene for de omkringboende. Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, kan bestyrelsen efter anmodning indgive klage herom til politiet.  


Vedtægter for Grundejerforeningen Hejmdal