Bilag 1 Klimaveje, generalf. 8.03.16

3249 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 1 9 . februar 2016 Ordinær generalforsamling, den 8. marts 2016 BILAG 1. Bestyrelsens beslutningsforslag vedrørende fortsættelse af arbejdet med klimaveje Baggrund Grundejerforeningerne Hejmdal og Odin har sammen indledt en dialog med Københavns Kommune, HOFOR (ansvarlig for bl.a. kloakkerne) samt entreprenøren MTHøjgaard (MTH) om en eventuel etablering af klimaveje i foreningernes område. Klimaveje er af Københavns Kommune tænkt som en del af klimatilpasningen af Amager. Vi kender alle udfordringerne med store vandmængder grundet skybrud og voldsomt regnvejr. Formålet med klimaveje er at styre overfladevandet fra vejbanerne uden om kloakkerne for derved at undgå over svømmede kældre. Klimaveje kan også udformes således, at overfladevandets passage i kloakkerne forsinkes således, at spidsbelastningen af kloakkerne reduceres under f.eks. et skybrud. Når HOFOR er interesseret i klimaveje skyldes dette formentlig, at alter nativet til klimaveje kan være nye og større kloakker. Det er meget dyrt, og derfor tilbyder HOFOR at medfinansiere anlæg og drift af klimavejene. Ideelt vil dette indebære, at en eventuel etablering af klimaveje ikke vil belaste grundejernes eller forenin gernes økonomi. Status for arbejdet Hejmdal/Odin indsendte i december 2015 med assistance fra MTH ansøgning om etablering af klimaveje til HOFOR. Ansøgningen blev godkendt (prækvalificeret). HOFOR udarbejder nu den endelige ansøgning til Forsyningssekretar iatet, der skal godkende projektforslaget, inden dette kan iværksættes. Ansøgningsfristen er 15. april og en godkendelse ( eller afslag ) forventes omkring 15. oktober 2016 . Den samlede anlægssum for projektet er 10,7 mio. kr., hvoraf Hejmdals andel udgør 69 % svarende til 7,4 mio. kr. og Odins andel udgør 31 % svarende til 3,3 mio. kr. I periode n frem til oktober skal Hejmdal/Odin indgå en medfinansieringsaftale med HOFOR, der sikrer, at etableringen og den efterfølgende drift af klimavejene ikke belaster gr undejernes eller foreningens økonomi. Dernæst skal den praktiske udformning af finansieringen fastlægges, ligesom Hejmdal/Odin skal indgå entrepriseaftale med MTH. Hejmdals bestyrelse ønsker derfor , såfremt generalforsamlingens samtykke kan opnås, at engag ere en teknisk rådgiver samt en advokat til at bistå foreningen i det næste halve års arbejde, således at vores interesser varetages bedst muligt. Det er samtidig vigtigt at understrege, at bestyrelsen i det videre arbejde ikke vil forpligte foreninge n og dermed heller ikke grundejerne økonomisk eller på anden vis, uden at dette er blevet besluttet af grundejerne efter en grundig orientering og debat.

2. På denne baggrund ønsker bestyrelsen generalforsamlingens principielle stillingtagen til etablering af klim aveje og til bestyrelsens fortsatte arbejde hermed inkl. engagement af den nødvendige tekniske og juridiske bistand. Beslutningsforslag Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse  At bestyrelsen fortsætter sit arbejde vedrørende etablering af klimaveje med henblik på etablering af disse, såfremt dette kan ske på hensigtsmæssige vilkår  At bestyrelsen i det videre arbejde engagerer den nødvendige tekniske og juridiske assistance med henblik på at varetage foreningens interesser bedst muligt

Visninger

 • 3249 Totale visninger
 • 2760 Webside visninger
 • 489 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 38 adm.gf-hejmdal.dk
 • 62 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 gf-hejmdal.dk