Hejmdal generalf 010311

2872 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

5. Claus Retpen fratræder som suppleant. Som ny suppleant valgtes Ton n y Olsen. Den øvrige bestyrelse var ikke på valg. 8. Valg af revisorer og suppleant. Peter Fenger g en valg tes som revisor. 9. Eventuelt Ingen emner til behandling under d ette punkt. ---------------------------------------------- Dirigent, Peter Fenger Bestyrelsen, incl. suppleanter består af følgende: Hans Henrik Gabelgaard , HHG, formand. Pæonvej 24, 32 59 82 60, formand@gf - hejmdal.dk Troels Koch, TK, Funkiavej 47, 32 97 56 95, tk@santaris.com Ejvind Hansen, EH, Funkiavej 49, 30 62 59 70 Frank Andersson, FA, Funkiavej 32, 32 59 79 39 Arne Trads, AT, Funkiavej 39, 32 59 72 46, trads - ravig@mail .tele.dk , referent. Leif Henriksen, LH, Funkiavej 20 , tlf 32 55 20 75, leif@ lnhenriksen.dk Ton n y Olsen, TO, Funkiavej 37 Foreningens e - mailadresse: bestyrelsen@gf - hejmdal.dk Foreningens hjemmeside: www.gf - hejmdal.dk

6.

2. Vedrørende Sundbyvangplanerne kan oplyse s , at lokalplan blev vedtaget før jul. De 3 korte stikveje fra Funkiavej: Pæonvej, Kaktusvej og Lotusvej bliver ved Sundbyvang lukket for 4 - hjulet trafik. Bestyrelsen har ved diverse møder og skriftlige henvendelser gjort sig store anstrengelser for at op nå netop denne løsning. I følge foreløbige oplysninger forventes nedrivningsarbejder at starte i november , når beboere er flyttet. Hvornår den permanente lukning af stikvejene sker, vides ikke, men bestyrelsen vil forsøge at få etableret lukning, med en m idlertidig løsning, allerede ved byggearbejdernes start. Renoveringen af Lotusvej som indledtes allerede i 2008 blev først endeligt afsluttet med tilfredsstillende resultat i foråret 2010. I e fteråret 2010 modtog parcellerne ved den østlige del af Funkiave j, fra Gyldenlakvej og til diagonalspærringen, et påbud fra kommunen om at få foretaget renovering af vejarealerne udfor de pågældende grunde. Samme påbud er givet til beboere og husejere ved nordligste del af Oxford Alle, ved Hyacintvej samt østligste de l af Funkiavej – altså i naboforeninger. Bestyrelsen har allieret sig med de pågældende naboforeningsbestyrelser og har bedt et ingeniørfirma afholde en udbudsrunde på den samlede opgave. Ved sam arbejdet håber bestyrelsen at kunne opnå en fordelagtig pris. Arbejdet forventes starte t i forsommeren. Efter endnu en kold vinter, kan det konstateres at snerydningen ikke har fungeret tilfredsstillende. Det har bl.a bevirket at skrald i perioder ikke har været afhentet. Bestyrelsen har ikke været run dt og påtalt , hvilket måske kan blive nødvendigt fremover. Et tidligere påtænkt samarbejde med den sydlige naboforening Odin, evt. vedr. vejrenoveringerne, har på grund af omtalte påbud fra kommunen ikke været aktuelt i forløbne år. Parkering på vejene er fortsat et sto rt problem. Der er til stadighed alt for mange parkerede køretøjer på vejene . E ndvidere er der en del ulovlig pa rkering, f.eks. trailere, der i ht. kommunens gældende regler kun må henstilles i max 24 timer på vejarealet. En positiv begivenhed i det forløbn e år er etableringen af kabel - TV i foreningens veje. B ortset fra indledende fase har etableringen været – og er forsat - et anliggende mellem YouSeeKabel - tv og de enkelte grundejere. Det kan konstateres at de 2 seneste hårde vintre har slidt stærkt på de a f foreningens veje , der ikke er renoveret de seneste år. Serviceoplysning: Der er etableret hjertestarte r i Højdevangskirken. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning - samt svar Forslag fra medlem : For at undgå knækkede fliser når lastbiler drejer om vejhjørner kunne disse udføres af brosten. Kan iagtta ges ved Helikonsvej, Fortgårds A lle og Hellasvej. Vil blive overvejet i bestyrelsen På forespørgsel kunne fmd oplyse at 3. fase af Sundbyvangprojektet (privat boligbyggeri nærmest Irl andsvej) ikke er startet, sandsynligvis grundet markedssituationen.

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Referat af ordinær generalforsamling den 1. marts 2011 , kl 19.30 i menighedshuset på Irlandsvej Resume af hovedpunkter - Det er lykkedes at få alle tre stikveje til Sundbyvangområdet lukket for 4 - hjulet trafik, når Sundbyvangplaner realiseres. - Københavns kommune har pålagt Hejmd al , at renovere den østlige del af Funkiavej (forventet udgift ca kr 500.000). - Grundejerne opfordres indtrængende til: 1) at forbedre den generelle rydning og renholdning af veje og fortove året rundt, 2) at begrænse brugen af vejene til parkering, 3) helt at stoppe den ulovlige parkering – b estyrelsen blev opfordret til at kontakte kommunen desangående. - Bestyrelsen blev bedt om at undersøge en kollektiv snerydningsordning for n æste vinter. - Regnskabet for 2010 og budget for 2011 blev godkendt. - Kontingentforhøjelsen til kr 2700 årligt blev enstemmigt vedtaget. - Hans Henrik Gabelgaard blev genvalgt som formand, Tonny Olsen blev valgt som ny suppleant, og Peter Fenger blev genvalgt som revisor. 1. Dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel og dagsorden som foreskrevet i vedtægterne . Fra bestyrelsen v ar fremsat forslag til kontingentforhøjelse til behandling. Fra et medlem var fremsendt anmodning om initiativer fra foreningens side til forbedring af sne rydning og renholdelse i øvrigt af vejene og fortovene. AT valgtes som referent. 25 husstande , incl . bestyrelsen, var mødt frem. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. HHG, formand aflagde bere tning om det forløbne år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt diverse andre møder. Kontingentbetaling via PBS er påbegyndt – i begyndelsen med en del vanskeligheder, som dog nu er overvundet. Nogle få medlemmer har sk ullet rykkes op til flere gange. Et enkelt medlem har indbetalt 2 gange, hvilket vil blive modregnet ved næste indbetaling.

3. På forespørgsel vedr. parkeringsforhold i Sundbyvangplanen oplyste fmd. at der planlægges p - pladser på bekostning af det grønne område mellem Hejmdal og Sundbyvang vest for Pæonvej. Bestyr elsen har ikke fra kommunen kunnet få oplyst , om årsagen til påbudet om vejrenoveringen skyldes planer om at gøre de pågældende veje til P - zoner. Medlem fra Lotusvej fremførte at snerydningen på Hejmdalstrækningen af Lotusvej denne vinter havde været langt bedre end Odinstrækningen - og at dette måtte påtales overfor Odin . Formanden var dog tilbøjelig til at mene, at vi først måtte feje (sne) for egen dør. Medlem fra Kentiavej påpegede at snerydningen der, samt især Gyldenlakvej, havde været speciel dårlig . F orslag om at hyre entreprenør til at foretage snerydningerne blev drøftet. Der er dog flere problemer forbundet med det – rydning en sker måske først efter at den er foretaget hos andre kunder – og såfremt det er tilfældet , er den faldne sne måske kørt f ast og kan så ikke fjernes ved fejning – sneen fejes sammen så den dækker for indkørsel til grunden – o.s.v. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til - når det igen bliver nød vendigt – at indhente tilbud på forskellige former for snerydning. Såfremt der skal entreres om en sådan snerydning, vil der så blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for kontingentforhøjelse. På forespørgsel oplystes , at 10 meter - regelen betyd er , at der ikke må parkeres nærmere end 10 m fra vejhjørne – er markeret med gult på vejene. D e mange parkerede biler samt også parkerede trailere udgør et stort problem, som blev diskuteret. Der henstilles , at man i langt større udstrækning parke rer på e gen grund. På Kentiavej er det oven i købet beboere fra de nærliggende boligblokke der anvender vejen som p - plads. I øvrigt kan der i vores område parkeres på Sundbyvestervej, Irlandsvej samt p - pladserne ved Sundbyvang. Der blev også gjort opmærksom på , at der ikke må drives erhverv som generer andre. Foreningen kan henvise til sit ordensreglement - hvilket hermed er gjort . Generalforsamlingen henstiller at bestyrelsen henvender sig til kommu nen om hjælp. Problem med fejlmonterede fliser efter nedlæggel se af Kabel - tv er et anliggende mellem YouSee og pågældende grundejer. Formandens beretning godkendtes. 3 Aflæggelse af regnskab. Formanden kommenterede regnskabet, som fremgår af bilag til mødeindkaldelsen. Der er ikke store udgiftsposter, da der ikke har været større vejrenoveringer i det forløbne år. Regnskabets revisor PF gjorde opmærksom på 2 fejl . Det udsendte referat var ikke underskrevet – men underskrevet eksemplar forelå på mødet. Sidste pkt under passiver var fejlagtigt angivet til kr 20.000 – men den korrekte beløbsstørrelse er kr 1.258, som også er indeholdt i sammentællingen ”Passiver i alt”

4. Regnskabet godkendtes. 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Fra medlem på Kentiavej fremsattes kraftig kritik af: snerydningen i forløbne vinter – at fyrværkeri ikke blev fjernet efter nytårsaften – at hundelorte og sorte hundepo ser ikke fjernes – a t ukrudt ikke fjernes – at græs (efter at det er blevet tilladt) ikke bliver slået. Der står i vedtægterne at vejene skal holdes pænt – og der skal stærkt opfordres til , at det sker. Bestyrelsens langsigtede plan for vejvedligeholdelsen er som følger: I 2011 renoveres østlige del af Funkiavej i hht. kommunens påbud – det er bestyrelsens hensigt samtidig at renovere det korte stykke af Oxford Alle der ligger nord for diagonalspærringen. Kommende etaper til udførelse ( i uprioriteret rækkefølge ) : Kaktusvej – de små stikveje nord for Funkiavej op mod Sundbyvang (når lukninger er foretaget) – Funkiavej vest - Oxford Alle syd – Kentiavej og Gyldenlakvej. Foreningens økonomi forventes at kunne tillade en etape – i omfang ca som Pæonvej – udført ca hvert andet år med en etapeudgift på kr ca 400.000 (2011 - kroner). Uafhængig af ovennævnte renoveringsprogram bliver der hver sommer lappet huller og skiftet fliser hvor det er akut nødvendigt. Det har været nævnt i medierne at udgifter til vejbelysning på private veje, som hos os, evt. skulle afholdes af grundejerne . Bestyrelsen har ingen kendskab til planerne , som, hvis de realiseres, vil betyde yderligere kontingentforhøjelse. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer. HHG fremlagde budget, som fremgår af mødeindkaldelsen. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse fra kr 2200 årlig til kr 2700 årlig. Forhøjelsen er hovedsageligt begrundet i de forventede udgifter , ca kr 500.000, i indeværende år til den påbudte vejrenovering af del af Funkiavej og en efterfølgende kontinuerlig renovering hvert andet år af de nævnte etaper. Kontingentforhøjelsen godkendtes enstemmigt. Budget godkendtes. 6. Valg af for mand Hans Henrik Gabelgaard gen valgtes med akklamation. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Visninger

 • 2872 Totale visninger
 • 2344 Webside visninger
 • 528 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 66 www.gf-hejmdal.dk
 • 27 adm.gf-hejmdal.dk
 • 16 gf-hejmdal.dk