Ord. generalfors. 2018, referat

3045 visninger
0 Synes om
0 0
Referat fra generalforsamlingen d. 19. marts 2018

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. Der var ikke flere spørgsmål til budgettet, der blev enstemmigt godkendt. Punkt 6. Valg af formand Den nuværende formand var på valg og genopstillede. Der var ikke andre kandidater. Hans Henrik Gabelgaard blev genvalgt med akklamation for en toårig periode. Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter De nuværende bestyrelsesmedlemmer Troels Koch, Jens Kjøller og Peter Fenger var på valg og stillede alle op. Hanne Müller og Søren Simonsen samt Michael Appel, Funkiavej 43, stillede op. Alle de opstillede kandidater blev valgt med akklamation for en toårig periode. Punkt 8. Valg af revisor og suppleanter Den nuværende revisor Flemming Kraik genopstillede som revisor. Kristoffer Birch, Pæonvej 41, stillede op som revisorsuppleant. Begge blev valgt med akklamation. Punkt 9. Eventuelt Intet Herefter sluttede generalforsamlingen. Peter Fenger Dirigent Efter generalforsamlingen orienterede Tommy Pedersen om Nabohjælp . Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at etablere Nabohjælp. Dette gøres ved at oprette sig som bruger af Nabohjælp på hjemmesiden, www.nabohjælp.dk Tommy Pedersens indlæg forefindes på Hejmdals hjemmeside: www.gf-hejmdal.dk

2. en ”dyne” over området af usund røg og lugt fra de mange benyttede brændeovne. Dette er stærkt forurenende for nærmiljøet. Der opfordres til at udvise hensyn og anvende miljømæssigt forsvarligt træbrænde (og ikke alt muligt andet), samt at ovnen lever op til den nyeste miljømæssige standard. Med hensyn til 2018 oplyste formanden, at der ikke forventes de store aktiviteter. Opsparingen til vejrenoveringen fortsætter, og bestyrelsen vil give vedtægterne et ”serviceeftersyn” med henblik på at tilpasse disse til ”moderne tider” som f.eks. anvendelse af mails som kommunikationsmiddel og netbank til økonomiske transaktioner. Resultatet heraf vil blive præsenteret på generalforsamlingen i 2019. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget. Punkt 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne Formanden gennemgik regnskabet. En grundejer oplyste, at Nordea ikke – i modsætning til vores nuværende bank, Den danske Bank - opkræver gebyrer og tilbød at formidle en kontakt til Nordea. Formanden oplyste, at valget af bank er et kommende emne for bestyrelsen. Formanden oplyste endvidere, på et spørgsmål fra en grundejer, at ”Tilgodehavender” er manglende kontingentindbetaling. Bestyrelsen rykker flittigt, og det har hidtil ikke været nødvendigt at afskrive manglende kontingentindbetaling. Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. Punkt 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Ingen forslag Punkt 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer Formanden gennemgik budgettet. Den store post er ”Vej- diverse”, hvilket er den nødvendige vedligeholdelse af vejene, f.eks. udbedring af huller. Også posten til ”Advokat/Rådgiver” er ganske stor. Det er ikke forventningen, at det budgetterede beløb på 50.000 kr. vil blive brugt, primært grundet at klimavejene ikke bliver gennemført i 2018. Ellers er 2018 karakteriseret ved fortsat opsparing til vejrenovering med uændret kontingent. På et spørgsmål fra en grundejer oplyste bestyrelsen, at det bedste nuværende bud på prisen for den kommende renovering, i den kvalitet der kendetegner Funkiavej Øst og Kentiavej, er ca. 3 mio. kr.

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 25. marts 2018 Referat af ordinær generalforsamling den 19. marts 2018 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Punkt 1. Valgt af dirigent Peter Fenger fra bestyrelsen blev valgt til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer. Dirigenten konstaterede, at der var 25 grundejere til stede på generalforsamlingen. Der var ikke afgivet nogen fuldmagt. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Formanden, Hans Henrik Gabelgaard, indledte beretningen med at konstatere, at bestyrelsens arbejde i 2017 primært havde koncentreret sig om spørgsmålet om klimaveje med baggrund i generalforsamlingsbeslutningen herom af 23. marts 2017. Som oplyst i bestyrelsens nyhedsbrev af 22. november 2017 var HOFOR ikke den mest fleksible forhandlingspart. Men det lykkedes til sidst at opnå en tilfredsstillende aftale. Vedrørende tidspunktet for etablering af klimavejene, anmodede Hejmdal om 2019 for derved at få tid til opsparing med henblik på at imødekomme den af kommunen varslede renovering af visse af vores veje. Efterfølgende har HOFOR meddelt, at klimavejene i vores og Odins område først etableres i 2020 . Det er lang tid at vente, men det giver os mulighed for at spare endnu flere penge sammen til den kommende vejrenovering. Formanden oplyste herefter, at Hanne Müller og Søren Simonsen , begge Funkiavej 42, har deltaget i bestyrelsesmøderne i 2017. Hanne og Søren havde efter generalforsamlingen i 2017 meldt sig som interesserede i bestyrelsesarbejdet og stillede nu op til valg til bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 7. Den eksisterende bestyrelse er rigtig glade herfor. Visse elevers svineri med engangsemballage på især Funkiavej fortsætter om end i lidt mindre omfang. Bestyrelsen er i løbende kontakt med Højdevangens Skole herom, og vi ved, at skolen prøver at gøre noget ved det. Men nogle elever er åbenbart uden for pædagogisk rækkevidde. Man kan få flyers til sin affaldscontainer hos Jens Kjøller. Lotusvej 44. Det har desværre været ganske mange indbrud i vores område i 2017. Bestyrelsen opfordrer til opmærksomhed på egen og andres ejendomme. Efter generalforsamlingen vil Tommy Pedersen orientere om forebyggelse af indbrud i almindelighed og om Nabohjælp i særdeleshed. Formanden afsluttede beretningen for 2017 med en anbefaling om en miljømæssig forsvarlig anvendelse af brændeovne. Når det er koldt, ligger der ofte om aftenen

Visninger

 • 3045 Totale visninger
 • 2491 Webside visninger
 • 554 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 25 adm.gf-hejmdal.dk
 • 76 www.gf-hejmdal.dk
 • 6 gf-hejmdal.dk